Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.polish-tours.pl

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego polish-tours.pl znajdującego się pod adresem URL http://www.polish-tours.pl Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

Spis treści:

§1 Informacje ogólne
§2 Zasady ogólne zakupu usług firmowanych przez polish-tours.pl
§3 Zasady ochrony danych osobowych
§4 Rezerwacja usług
§5 Ceny usług firmowanych przez polish-tours.pl
§6 Formy płatności
§7 Postępowanie reklamacyjne
§8 Postanowienia końcowe

§1 Informacje podstawowe

1.1. Właścicielem serwisu www.polish-tours.pl jest Wratislavia Tour Michał Filarowski ul. Odrzańska 8/4, 50-113 Wrocław, NIP 894-243-72-09 i jest jednocześnie podmiotem świadczącym usługi w ramach w/w serwisu.
1.2. Serwis www.polish-tours.pl świadczy użytkownikom serwisu usługi polegające na dokonywaniu rezerwacji i zakup usług turystycznych poprzez własny system rezerwacji internetowej.
1.3. Rezerwacja lub zakup usługi możliwy jest także telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie Serwisu.
1.4. Prezentowane w Serwisie www.polish-tours.pl wszelkie materiał informacyjne i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§2 Zasady ogólne zakupu usług

2.1. Użytkownicy korzystający z Serwisu www.polish-tours.pl zobowiązują się do akceptacji warunków określonych w niniejszym Regulaminie i ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania wynikające z korzystania z Serwisu.
2.2. Użytkownicy Serwisu www.polish-tours.pl zobowiązują się do korzystanie z Serwisu jedynie w swoim imieniu. Korzystanie w imieniu osoby trzeciej możliwe jest jedynie pod warunkiem posiadania odpowiednich i ważnych prawnie pełnomocnictw.
2.3. Korzystanie z serwisu www.polish-tours.pl nie może przekraczać obowiązujących przepisów prawnych.
2.4. Dokonanie rezerwacji i zakupu usługi jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków korzystania z usługi zapisów niniejszego Regulaminu.

§3 Ochrona danych osobowych

3.1. Dane osobowe udostępnione serwisowi www.Polish-tours.pl przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.)
3.2 Korzystający z serwisu ww.polish-tours.pl i udostępniający swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych.
3.3 Dokonanie rezerwacji stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.4 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

§4 Rezerwacja uslug

4.1. Rezerwacja usługi może odbywać się poprzez serwis www.polish-tours.pl
4.2. Rezerwacja wymaga wprowadzenia prawidłowych danych osobowych.
4.3 .Rezerwacja wymaga zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu.
4.4. Sposób dokonania płatności możliwy jest za pomocą gotówki, karty kredytowej, przelewu on-line lub przelewu tradycyjnego.
4.5. Dokonanie wpłaty nie oznacza zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4.6. Umowa między użytkownikiem serwisu www.polish-tours.pl a serwisem www.polish-tours.plzawarta zostaje z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Serwis
4.7. Odwołanie rezerwacji w terminie do 48 godzin przed rozpoczęciem usługi skutkuje zwrotem zaliczki w całości
4.8. Odwołanie rezerwacji w terminie krótszym niż 48 godzin przed rozpoczęciem usługi skutkuje zwrotem zaliczki w kwocie wartości 70% zaliczki

§5 Ceny usług

5.1. Cena usługi obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie usługi.
5.2. Serwis www.polish-tours.pl zastrzega możliwość zmiany lub wycofania ze sprzedaży usługi po dokonaniu rezerwacji, bez ponoszenia przez korzystających z usług serwisu bez jakichkolwiek kosztów
5.3. Cena zakupu usługi jest gwarantowana przez www.polish-tours.pl w momencie dokonania rezerwacji

§6 Formy płatności

6.1. W zależności od czasu pomiędzy rezerwacją usługi, a datą jej rozpoczęcia możliwa płatność częściowa polegająca na wpłacie zaliczki
6.2. Wpłata zaliczki jest możliwa na 30 dni przed terminem rozpoczęcia usługi, a zasady zaliczki są indywidualnie uzgadniane z www.polish-tours.pl
6.3. Formy płatności: (czy kar)

  • Przelew bankowy
  • Przelew internetowy
  • Karta kredytowa
  • Wpłata gotówkowa

6.4. Wpłat gotówkowych można dokonywać u autoryzowanych przedstawicieli www.polish-tours.pl

§7 Postępowanie reklamacyjne

7.1. Użytkownicy www.polish-tours maja prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez www.polish-tours.pl
7.2. Reklamacje należy składać pod rygorem nieważności w formie mailowej na adres podany na stronie www.polish-tours.pl

§8 Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
8.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez www.polish-tours.pl rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.
8.4. Korzystający z usług świadczonych przez www.polish-tours.pl oświadczają , że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są zrozumiałe i są akceptowane przez nich wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.