Wycieczki po Polsce

Witamy na stronie biura podróży Polish-Tours, miejsca gdzie znajdziesz najciekawsze wycieczki w najbardziej atrakcyjne rejony Polski.

Dzięki naszej bogatej ofercie wycieczek krajowych będziesz mógł w ciekawy sposób poznać miejsca, o których do tej pory czytałeś jedynie w książkach.

judaika lublinLublin jest miastem, gdzie rozwój kultury hebrajskiej przebiegał w sposób swobodny i nieskrępowany. Ukształtowane tutaj centrum nauk judaistycznych spowodowało, że miasto określano mianem Jerozolimy Królestwa Polskiego a nawet żydowskim Oxfordem.

W XVI w. zaczęły ukazywać się w Lublinie Pierwsze modlitewniki, druki i pozycje książkowe ukazały się tu już w XVI wieku, a 1578 r. powstało znane wydawnictwo Kalonymosa. Lublin to także miejsce narodzin i pochówku Jakuba Izaaka Horowiac – ojca chasydyzmu polskiego, zwanego „Widzącym z Lublina”. Z Lublinem jest także ściśle związana postać Izaaka Beshewias Singera, laureata literackiej nagrody Nobla, który w jednej ze swoich głośnych powieści pt. Sztukmistrz z Lublina ukazał losy żydowskiego bohatera w XIX-wiecznych realiach.

Pierwsze wzmianki o Żydach w Lublinie pochodzą z XV wieku, gdzie istniała już wtedy gmina żydowska. Tereny wokół zamku, wraz z częścią Starego Miasta nazywano miastem żydowskim. Osadnictwo żydowskie rozwinęło się również w dzielnicy Kalinowszczyzna, na Piaskach zwanych Kazimierzem Żydowskim, a także na Wieniawie. W 1931 r. 35% mieszkańców to byli Żydzi

Eksterminacja narodu żydowskiego, dokonana przez niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej, wraz z likwidacja całych dzielnic, z synagogami i kirkutami, sprawiły, że do dzisiaj zachowała się tylko część obiektów świadczących o codziennym życiu, kulturze i obyczajach lubelskich Żydów.

Warto odwiedzić turystyczny szlak, który ukazuje chociaż częściowo wkład społeczności żydowskiej w rozwój miasta.
Kamienny obelisk na Placu Zamkowym pokaże Wam cały plan byłej dzielnicy żydowskiej. Wiodąca w poprzek Placu Zamkowego ulica Szeroka była centralnym miejscem „miasta żydowskiego”. Przy niej stały synagogi, biura, okazałe sklepy i kamienice. W XVIII wieku, w domu przy ul. Szerokiej 28 miał swój dwór Widzący z Lublina. Dzielnica ta została zamieniona przez hitlerowców w getto, a po jego likwidacji, w 1943 r., doszczętnie zniszczona.

Przy al. Tysiąclecia znajduje się miejsce dawnego kompleksu synagogalnego, upamiętnione obeliskiem i metalową płaskorzeźbą z wizerunkiem Maharszalszul – Wielkiej, Synagogi. W istniejącym obecnie zespole sakralnym znajdowała się pierwsza lubelska jesziwa, założona przez rabina Salomona Lurię. Sam kompleks synagogalny został zniszczony przez hitlerowców.
Symbolem obecności Żydów w życiu Lublina jest bez wątpienia Stary Kirkut. Znajdujący się tu pomnik na grobie Jakuba Kopelmana z 1541 r. jest zarazem najstarszym nagrobkiem żydowskim na ziemiach polskich. Na cmentarzu spoczywa wielu przedstawicieli lubelskiego kahału: rabinów, uczonych i przywódców żydowskich, m. in. J. I. Horowica – Widzącego z Lublina. Każda z zachowanych macew jest swoistym arcydziełem sztuki kamieniarskiej.
Istnieje także w Lublinie Nowy Kirkut założony w 1829 r., a zniszczony przez hitlerowców. W czasach obecnych zrewaloryzowany. Otoczony murem w postaci symbolicznie uszkodzonych macew. Przy wejściu wznosi się pomnik-mauzoleum z synagogą, w której mieści się Izba Pamięci Żydów Lublina. Znajdują się tu również: obelisk upamiętniający zagładę Żydów, kwatery żołnierzy żydowskich służących w Armii Polskiej w l. 1944-45 oraz pusty ohel po nagrobku rabina Maiera Szapiro, założyciela jesziwy w Lublinie.

Ważnym dla kultury żydowskiej ojudaika Lublinbiektem jest Dawna Uczelnia Mędrców Lublina (Jesziwas Chachmej Lublin), oddana do użytku w 1930 r.,a wystawiono ze składek społeczności żydowskiej z całego świata. Uczelnia nawiązywała do chlubnych tradycji nauk talmudycznych, które rozwijane były w Lublinie w okresie staropolskim. Posiadała wielki i bogaty księgozbiór, w którym zgromadzono hebrajskie druki z XVI i XVII wieku. Wewnątrz zachowała się dawna aula, pełniąca niegdyś funkcję synagogi. Budynek należy obecnie do gminy żydowskiej.
Sprzed wojny zachowała się jedna tylko lubelska bożnica będąca obecnie domem modlitwy, Izbą Pamięci Żydów Lubelskich, siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Lublinie oraz lubelskiej filii Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie. Odbywaj ą się tu spotkania z okazji największych świąt żydowskich: Pesach, Rosz Haszana, Jom Kipur, Chanuki

Zachowało się kilka budynków ważnych przed II Wojną Światową dla społeczności żydowskiej, mimo ze dzisiaj pełnia inne funkcje. Są to: budynek dawnej siedziby Centralnego Komitetu Żydów w Polsce oraz Wojewódzkiego Komitetu Żydów w Lublinie, dawny Szpital Żydowski gdzie pracowali najwybitniejsi żydowscy lekarze: Beniamin Tec, Marek Arnsztajn, Jakub Cynberg, Henryk Mandelbaum czy dawny Dom Ludowy im. Icchaka Lejby Pereca oraz dawny Żydowski Dom Sierot.
Dla upamiętnienia martyrologii Żydów wystawiono Pomnik Ofiar Getta. Ma on formę potężnej, sugestywnej macewy.
Podróż szlakiem lubelskich Żydów pod kierunkiem profesjonalnych przewodników dostarczy Wam wielu historycznych wrażeń i przybliży wkład Żydów lubelskich w rozwój Lublina, a także ich wpływ na kulturę żydowską w całej Polsce.